Beleidsplan

Inleiding:

In dit beleidsplan legt de stichting haar beleidsvoornemens voor de komende periode neer, tot wijzigingen door bestuur worden aangeduid of dat de omstandigheden anders nopen. Het door de stichting vooralsnog te voeren beleid volgt de statutaire doelstelling als onderstaand verwoord en is met name afhankelijk van de binnenkomende geldstromen.

De stichting heeft zich sinds de oprichting ingezet voor het nastreven van haar doelstelling door schenkingen te doen aan of subsidies te geven aan en gelden beschikbaar te stellen ten behoeven van algemeen maatschappelijke nut beogende goede doelen. Uitgangspunt is dat sprake is van additionele bijdragen, zodat aan activiteiten, om voor een bijdrage door de stichting in aanmerking te komen, ook uit andere bronnen middelen verkregen zouden moeten worden.

De ondersteuning wordt, ten principale maar niet uitsluitend, gegeven aan doelstellingen en activiteiten welke gericht zijn op of uitstraling en/of invloed hebben op het gebied binnen een straal van +/- 25 km rond om Venray of welke vanuit deze plaats binnen de doelstelling wordt ontplooid.


Doelstelling:

Het doel van de stichting is: het dienen van het algemeen nut en het werkzaam zijn op charitatief, cultureel of wetenschappelijk gebied, dan wel anders ten algemene nutte, door het verlenen van materiƫle en financiƫle steun aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen.

De statutaire en feitelijke werkzaamheden van de stichting komen overeen hetgeen impliceert dat met de werkzaamheden van de stichting het algemeen belang wordt gediend. De stichting is tot op heden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting waardoor zij vrij van schenkingsrecht donaties kan ontvangen. De stichting is voornemens zo mogelijk deze status te bestendigen.


Werving van gelden:

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen alsmede door ander baten. Naast donaties hoopt de stichting in de toekomst haar kapitaal uit te breiden tot een basiskapitaal waarmee ze jarenlang haar doelstelling kan verwezenlijken.


Beheer van gelden:

Het jaarlijks geworven vermogen wordt naar rato van de mogelijkheden conform de doelstelling besteed. Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij het in deze zin overtollige deel van het vermogen beleggen in defensieve fondsen. Het is nadrukkelijk niet de intentie om het vermogen tot in lengte van jaren in stand te houden.

Alle kosten voor het bestuur worden in principe vergoed maar bestuurders ontvangen geen beloning noch een bovenmatige onkostenvergoeding voor hun diensten.

 

Het bestuur:

G.J.E.J. Peters, penningmeester

F.W.T Arts, secretaris

M.C.B.C.B. Sonneville, voorzitter